Strategi för Åbo Akademis Alumner 2021-2025

1 Syfte

Åbo Akademis Alumner (ÅAA) samlar erfarenhet och värnar om traditioner från sina hundra verksamhetsår. Föreningens syfte är att ideellt och ekonomiskt stöda såväl Åbo Akademi (ÅA) som Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) samt att upprätthålla kontakterna till och intresset för dessa. Föreningen upprätthåller täta nätverk och samlar kunniga medlemmar som känner delaktighet i gemensamma institutioner. Kontakter över fakultetsgränser och olika åldrar förstärker det sociala kapitalet hos medlemskåren.

Intresset för gemenskapen hålls levande genom mångsidigt innehåll och roliga lokalevenemang. Medlemmar välkomnas att bidra till verksamheten och till att skapa nya verksamhetsformer. Lokala aktiviteter möjliggörs med inspiration, nätverk och ekonomiska bidrag. Föreningens tvärvetenskapliga verksamheter breddar perspektivet och knyter nya kontakter utöver den egna bakgrunden. En medlemsrekrytering som tar hänsyn till alumners mångfald bidrar till en stark medlemsbas.

Det frivilliga engagemanget i en gemenskap som känns meningsfull är belönande för deltagarna tack vare positiv samverkan med andra medlemmar. Föreningen drivs sedan 2020 helt med frivilliga krafter, vilket innebär att administrativa processer behöver förtydligas och dokumenteras. Ansvar för verksamheter delas mellan flera för att engagemanget inte skall upplevas som betungande.

Föreningen värnar om sin ekonomi på ett hållbart sätt. En stark ekonomisk situation möjliggör medlemsevenemang, köp av tjänster och ekonomiskt understöd till ÅA och ÅAS.

ÅAA samarbetar kring gemensamma målsättningar och intressen med ÅA, ÅAS och Stiftelsen för Åbo Akademi (SÅA). Föreningens verksamhet kompletteras av ämnesspecifika alumnverksamheter och Åbo Akademis alumnnätverk, vilket gynnar samarbeten i gemensamma intressen.

1.2 Mission och vision

  • Vårt uppdrag är att fungera som sammanförande faktor för alla personer med ÅA-bakgrund oavsett ålder eller studieinriktning.
  • Vi vill skapa en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademisk miljö.

2 Positionering

Föreningens verksamhet har likheter med studentföreningars och fackföreningars verksamheter, men i och med medlemskårens åldersspridning är målgruppens intressen ändå annorlunda. Tvärvetenskaplighet och närheten till ÅA och ÅAS betonas i ÅAA:s verksamhet.

Som ett tillägg till komplexiteten i föreningens positionering har Åbo Akademi börjat implementera sin egen alumnverksamhet. Det här betyder att enbart i Åbo Akademis sfär finns det otaliga konkurrerande organisationer: ämnesspecifika ämnesföreningar, större fakultetsföreningar och nationer med hembygdskoppling. Tidigare nämnda föreningar har alumnverksamhet i form av stödmedlemskap eller evenemang, som ÅAA har stött finansiellt. Utanför ÅA:s sfär finns många aktiva fackföreningar och medlemsorganisationer som har som mål att förena utexaminerade personer i arbetslivet.

För att trygga ÅAA:s verksamhet på lång sikt behöver föreningen specialisera sig och därmed positionera sig för en specifik nisch. Tätt samarbete med Åbo Akademis Alumnnätverk och studentföreningarnas alumnverksamhet är viktigt. Föreningen är öppen för samtal om rollfördelning och samarbetsformer.

2.1 ÅAA Unique Selling Point (USP)

Främsta USP:n är att upprätthålla kontakten till en gemenskap som förenar fakulteter och generationer och att vara del av en mångfaldig och kunnig grupp med ett starkt socialt kapital. ÅAA vill skapa och förstärka kontakter mellan alumner genom att ordna och delta i evenemang som träffar, resor och banketter tillsammans med andra alumner.

Medlemmarna ska få information från ÅA och ÅAS också efter en aktiv period vid dem. De ska kunna bidra till nuvarande verksamheter vid ÅA och ÅAS och hjälpa studerande att hitta sin plats i arbetslivet genom stöd till och deltagande i KarriärKontakt.
Som pågående medlemsförmån har medlemskapet i ÅAA en prenumeration på tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi.

3 Åtgärdsplan med huvudsakliga målsättningar

Uppföljningen av mätarna sker i tabellform till verksamhetsberättelser, status och uppdatering år 2023.

3.1 Hållbara processer för föreningens administration

Det frivilliga engagemanget i föreningen är belönande tack vare positiv samverkan med andra medlemmar, tydliga processer, fungerande verktyg och en motiverande arbetsfördelning. Medlemskåren och samarbetsparter ges möjligheter att bidra till verksamheten.

a. Uppdaterat medlemsregister: inbesparade resurser i arbetstid och postporton, koppling till medlemsavgifter, uppdaterade uppgifter och tillgång till information om medlemskåren
b. Kommunikationsunderlag via elektroniska plattformar: medlemsbrev från två till fyra gånger i året, närvaro på sociala medier månatligen, evenemangsinformation via flera kanaler, förbättrat kommunikationsnätverk med andra alumnverksamheter vid ÅA
c. Arbetsfördelning på basis av intressen och kompetenser, engagerande av medlemskår och samarbetsparter i lokala evenemang: antal aktiviteter, egna och understödda

3.2 Föreningen firar 100-årsjubileum 2022

Åbo Akademis Alumner firar sina hundra verksamhetsår med att förstärka medvetenheten om föreningens existens samt berättelsen om föreningens syfte. Jubileumsprogrammet erbjuder medlemmarna ännu bättre möjligheter att samlas. Jubileet samlar medlemmar till delaktighet kring en gemensam institution och förstärker det sociala kapitalet bland medlemskåren.

a. förtydligande av och spridande av berättelsen om föreningens historia och syfte i nutiden: nätsida, festtal, annonsering, medlemskommunikation: antal kommunikation om föreningens 100-årsjubileum
b. jubileumsprogram med flera evenemang, som Brahebal, digitalt/streamat seminarium, sammankomster på olika orter: antal evenemang med antal deltagare
c. anlitande av alumner som förkovrat sig i samhället

3. 3 Medlemskåren växer i alla åldrar och med mångfald

Det sociala kapitalet som består av medlemskåren utvecklas i flera riktningar. En medlemsrekrytering som tar hänsyn till alumners mångfald bidrar till en stark medlemsbas.

a. Öka medlemsantalet genom nätverk och evenemang: uppdatera medlemsblankett, koppla till medlemsregistret, sprida via existerande nätverk och evenemang med geografisk spridning, visitkort, annonser och flygblad (A6 eller bokmärke): medlemsantal
b. fånga upp utexaminerade nya alumner: skapa processer för att fånga upp och välkomna utexaminerade, samarbete med ÅA och ÅAS, gratulations- och välkomstbrev, införande i medlemsregister, välkomst/utexamineringsfest: antal betalar medlemsavgift efter gratisperioden
c. uppsökande kontakt via nationer och ämnesföreningar vid ÅAS

Godkänd av styrelsen 23.3.2021