Stadgar

§ 1 Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Åbo Akademis Alumner rf. Föreningen är Åbo Akademis och Åbo Akademis Studentkårs alumnförening, dess hemort är Åbo och dess språk är svenska.

§ 2 Föreningen syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att ideellt och ekonomiskt stöda såväl Åbo Akademi som Åbo Akademis Studentkår samt att upprätthålla kontakterna till och intresset för dessa.

Föreningen förverkligar sitt uppdrag genom aktiv kommunikation med sina medlemmar, med Åbo Akademi och Studentkåren, genom mentorverksamhet, alumnträffar, -resor och banketter, genom att stöda övriga alumnaktörer vid Åbo Akademi samt genom att delta i och främja medelinsamlingsverksamhet till förmån för Åbo Akademi och Åbo Akademis studentkår.

Föreningen kan motta donationer och testamenten samt äga lös och fast egendom. Förvaltningen av sin egendom kan föreningen överföra att skötas av Stiftelsen för Åbo Akademi.

§ 3 Medlemmar
Föreningens medlemmar är alumnmedlemmar, understödande medlemmar samt hedersmedlemmar.

Till alumnmedlem kan styrelsen anta en person som studerat eller arbetat vid Åbo Akademi eller Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Till understödande medlem kan styrelsen på anhållan anta enskild person, rättsligt samfund eller stiftelse.

Till hedersmedlem kan föreningen på förslag av styrelsen kalla person, som förtjänstfullt verkat för föreningens syfte. Hedersmedlemskapet är en bestående medlemsrättighet.

Medlem kan utträda ur föreningen genom att anmäla därom till föreningens styrelse.

Medlem som icke uppfyllt sina i stadgarna nämnda förpliktelser till föreningen eller som uppträtt på ett sätt som skadar föreningens syften, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning kräver tre fjärdedels (3/4) majoritet.

§ 4 Medlemsavgift
Årsmötet fastställer storleken på medlemsavgiften som kan vara av olika storlek för alumnmedlem och understödande medlem.

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

§ 5 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av 8-12 medlemmar. Styrelsens mandatperiod är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen kan inom sig välja utskott för specialuppdrag eller projekt. Utskotten kan ha externa medlemmar.

Styrelsen utser inom sig ordförande, viceordförande och skattmästare och antar sekreterare och övriga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denna, av viceordföranden, då denna finner styrelsemötet nödvändigt eller då minst tre av styrelsens övriga medlemmar kräver det.

Möteskallelsen skickas till styrelsemedlemmarna elektroniskt minst en vecka före mötet, mötesagendan senast tre vardagar före mötet.

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden samt minst tre av dess medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Då rösterna faller lika avgör ordförandes röst, vid val likväl lotten.

Studentkårens styrelseordförande har närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

§ 6 Pris och förtjänsttecken
För att premiera unga forskare vid Åbo Akademi kan styrelsen utdela ett pris kallat Akademikerpriset. Pristagarna utses av styrelsen på förslag av fakulteterna vid Åbo Akademi. Styrelsen beslutar om storleken på priset som utdelas i samband med medlemsmöte eller föreningens bankett.

Som erkänsla för goda insatser för alumnverksamheten och föreningens syften eller för aktivitet och initiativrikedom inom styrelsearbetet kan en medlem tilldelas föreningens förtjänsttecken i brons eller silver. Styrelsen beslutar om förlänandet av förtjänsttecken som utdelas i samband med medlemsmöte eller föreningens bankett.

§ 7 Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, viceordförande och skattmästare, vardera för sig, samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.

§ 8 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår.

Bokslut med nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska tillställas verksamhets-granskarna senast tre veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sin skriftliga granskningsberättelse till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 9 Sammankallande av föreningens möten
Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen ska utfärdas senast två veckor före mötet, antingen per brev eller e-post till alla medlemmar eller genom kungörelse i minst två av styrelsen utsedda i landet utkommande svenskspråkiga dagstidningar.

Föreningens årsmöte hålls årligen före utgången av april månad på dag som styrelsen bestämmer.

Extra möte hålls då styrelsen finner anledning därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna skriftligen anhåller om detta av styrelsen för behandling av angivet ärende.

Vid föreningens möte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, vid val likväl lotten.

Styrelsen kan besluta om deltagande i föreningens möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

§ 10 Årsmöte
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, viceordförande, sekreterare, en protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Godkännande av föredragningslistan för mötet
5. Föredragning av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas berättelse
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgifternas storlek för det kommande verksamhetsåret
8. Val av styrelse
9. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa
10. Vartannat år val av två representanter i Stiftelsens för Åbo Akademi delegation
11. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Önskar föreningsmedlem att något ärende ska behandlas på föreningens möte ska vederbörande skriftligen anmäla därom i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

§ 11 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om stadgeändring ska omfattas vid föreningsmöte av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Beslut om upplösning av föreningen ska omfattas vid på två varandra följande föreningsmöten av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Av möteskallelsen bör framgå att stadgeändring eller föreningens upplösande kommer att behandlas.

Ifall föreningen upplöses, övergår dess medel och egendom till Stiftelsen för Åbo Akademi för stiftelsens allmänna ändamål.

Godkända 17.05.2018